Umowa sprzedaży psa - SHPRiK- Stowarzyszenie

Menu
Stowarzyszenie Hodowców Psów
flaga-polski-ruchomy-obrazek-0004
Rasowych i Kotów SHPRiK
Przejdź do treści

Umowa sprzedaży psa

Różne
powrót
  

UMOWA SPRZEDAŻY  PSA, KOTA

W dniu ....................w...........................pomiędzy
HODOWCĄ ...................................................................    zamieszkałym................................................................................................................................. a NABYWCĄ ................................................................................  zamieszkałym ....................................................................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiotem umowy jest pies/suka   
rasy.......................................................................................  
umaszczenie……………………………………………………………………….
data urodzenia.................................................
nr czipa.....................................................................  
nr metryki………………………………………………………………………….
Nazwa hodowli…………………………………………………………………………

1. Hodowca oświadcza iż przedmiotem umowy jest pies odrobaczony,  zaczipowany  i zaszczepiony wg Książeczki Zdrowia Psa,wyposażony w książeczkę zdrowia  oraz metrykę  uprawniającą do wydania rodowodu. Pies jest zadbany,w dobrej kondycji,stanowi własność Hodowcy i pochodzi z jego hodowli. Ponadto pies jest wolny od praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pies ani nie jest on przedmiotem zabezpieczenia.

2. Nabywca oświadcza iż psa dokładnie obejrzał i nie wnosi do jego wyglądu żadnych zastrzeżeń.

3. Hodowca w dniu odbioru przenosi prawo własności na Nabywcę.

4. Hodowca wydaje psa zdrowego , pies nie wykazuje  wad anatomicznych i genetycznych możliwych do wykrycia w momencie sprzedaży. Jednocześnie  Hodowca informuje iż wszelkie wady w uzębieniu, niezstąpione jąderka u szczenięcia  lub inne niewidoczne w momencie wydania psa nie dają podstaw do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu. Hodowca nie odpowiada za docelową wagę i wzrost psa.

5. Hodowca nie bierze odpowiedzialności za wady oraz choroby,które zaistniały już po zakupie psa.

6. Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej psa 2 dni od momentu zakupu . Jeżeli w tym czasie weterynarz wykryje u psa jakąś chorobę bądź wadę, pies może zostać zwrócony Hodowcy. Hodowca, przed zwrotem pieniędzy Nabywcy, ma prawo zażądać wszelkich oryginałów dokumentów stwierdzających wadę lub chorobę psa. Nabywca dowozi psa do Hodowcy na swój własny koszt. Hodowca ma prawo do niezależnej opinii weterynaryjnej i w przypadku nie potwierdzenia się diagnozy poprzedniego lekarza weterynarii ma prawo zażądać zwrotów kosztów badań lekarskich i analitycznych dokonanych przez niego.

7. Hodowca nie odpowiada za przyszłe sukcesy lub porażki wystawowe i/lub hodowlane sprzedanego psa.

8. Nabywca potwierdza iż odbiera psa w dobrym zdrowiu i kondycji.

9. Nabywca ma obowiązek zapewnić psu odpowiednie żywienie, pielęgnację, opiekę weterynaryjną oraz oświadcza iż zdaje sobie sprawę z ryzyka chorób jakie niesie niewłaściwe i nieumiejętne odchowanie psa . Nabywca przejmuje z dniem odbioru psa odpowiedzialność za psa – żywienie, pielęgnację , odrobaczenia i szczepienia.

10. Jeżeli nabywca wcześniej zadatkował psa  to  zobowiązany jest do odbioru zadatkowanego psa w ustalonym dniu. Po trzech dniach od upłynięcia terminu odbioru psa, niezależnie od okoliczności, z powodu których psa  nie odebrano, jeżeli nie został telefonicznie ustalony inny termin odbioru psa, zadatek za psa nie podlega zwrotowi w całości , a pies przechodzi na własność hodowcy, który może powtórnie go sprzedać.

11. Hodowca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconego zadatku w całości, jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku z jego winy, a nabywca nie wyraża chęci na zakup z hodowli innego psa.

12. Nabywca bez pisemnej zgody hodowcy nie ma prawa  na publikowanie  danych osobowych  hodowcy-imię,nazwisko,nazwa hodowli,przydomek hodowlany w mediach i portalach społecznościowych ( facebook,  instagram, YouTube itp.)  oraz na posługiwanie się w wyżej wymienionych mediach posiadaną dokumentacją hodowlaną psa ( umieszczaniem zdjęć metryk,rodowodów itp.)

13. Ustalono kwotę  sprzedaży psa, kota ………………………………………………………………………………….zł
(słownie…………………………………………………………………………………………………………………..)

14. Niniejsza umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach ,po jednym dla każdej strony.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,a sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Hodowcy.

16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SHPRiK I PPK w celach informacyjnych odnośnie organizacji wystaw,zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych /Dz.U.133 poz. 833 z 1997r. z późniejszymi zmianami.

HODOWCA                                                                      NABYWCA

                               
Nie trać czasu przyłącz się do nas            SHPRiK
Jesteśmy też na facebooku
Wróć do spisu treści