Regulamin - SHPRiK- Stowarzyszenie

Menu
Stowarzyszenie Hodowców Psów
flaga-polski-ruchomy-obrazek-0004
Rasowych i Kotów SHPRiK
Przejdź do treści

Regulamin

Koty Rasowe
  
REGULAMIN HODOWLI KOTÓW RASOWYCH
I. Przepisy ogólne
§ 1
Regulamin Hodowli Kotów Rasowych wprowadza się na podstawie Statutu Stowarzyszenia Hodowców Psów Rasowych I Kotów, zwanego dalej Stowarzyszeniem.
§ 2
Hodowla kotów rasowych prowadzona przez członków Stowarzyszenia jest hodowlą amatorską.
§ 3
Celem hodowli kotów rasowych jest rozmnażanie kotów różnych ras, oparte na naukowych podstawach, dążących do osiągnięcia najwyższego poziomu pod względem eksterierowym, zdrowotnym oraz behawioralnym, jak również szeroka popularyzacja kotów rasowych wśród społeczeństwa.
§ 4
Hodowlę kotów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Stowarzyszenia poprzez powoływane przez siebie: Komisję Hodowlaną i Kluby Ras.
§ 5
Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej kotek hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany
§ 6
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Kotów Rasowych należy do Zarządu - za pośrednictwem Komisji Hodowlanej.
II. Przydomki hodowlane
§ 7
1.      Członek Stowarzyszenia, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd przydomka hodowlanego.  
2.      Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
3.      Przydomek otrzymują wszystkie kocięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
4.      Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla kociąt.
5.      Nazwę kota pisze się dużymi literami, zaś przydomek hodowlany małymi. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie kota, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.
6.      Wszystkim kociętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion kociąt z kolejnych miotów.
§ 8
1.      Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę.
2.      Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd Stowarzyszenia w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
3.      W przypadku, gdy hodowca hoduje zarówno koty jak i psy – przydomek hodowlany jest ten sam - przypisany do hodowcy. W szczególnych przypadkach, na wniosek hodowcy, hodowle mogą mieć różne przydomki.
III Kwalifikacje hodowlane
§ 9
1.      Kotką hodowlaną jest kotka zarejestrowana w Stowarzyszeniu oraz wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW). Do hodowli dopuszcza się wyłącznie kotkę, która posiada w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych. Stosownego wpisu może dokonać członek Zarządu Głównego lub osoba upoważniona potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem oraz umieszczając datę i pieczęć imienną. Kotka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.
§ 10
Rozróżniamy następujące rodzaje (klasy) hodowlane:
a)      Kotka hodowlana,
b)      Kotka hodowlana Champion.
1.      Kotką hodowlaną jest kotka, która:
a)      ukończyła 12 miesięcy
b)      uzyskała po ukończeniu 12 miesięcy uzyskała ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez Stowarzyszenie lub uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
2.      Kotką hodowlaną klasy Champion jest kotka, która spełnia wymagania określone w § 10, pkt 1 a) i b) oraz dodatkowo:
a)      uzyskała trzy oceny doskonałe na wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie od co najmniej dwóch różnych sędziów,
3.      W szczególnych przypadkach, ze względu na wskazania zdrowotne, dopuszcza się do rozrodu kotkę nie młodszą niż 10 miesięcy /w chwili pierwszego krycia/. Hodowca zobowiązany jest do wystąpienia z pisemną prośbą o zezwolenie na takie krycie do Stowarzyszenia, po przedstawieniu opinii lekarza weterynarii o konieczności wcześniejszego krycia kotki.
§ 11
1.      Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych kotki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2.      Kotka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
3.      Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli kotki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji.
IV. Kocury hodowlane
§ 12
1.      Kocurem hodowlanym jest kot zarejestrowany w Stowarzyszenia oraz wpisany do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW). Do hodowli dopuszcza się wyłącznie kota, który posiada w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień kocura hodowlanego. Stosownego wpisu może dokonać członek Zarządu Głównego lub osoba upoważniona potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem oraz umieszczając datę i pieczęć imienną. Kot nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.
§ 13
Rozróżniamy następujące rodzaje (klasy) hodowlane:
a)      Kocur hodowlany,
b)      Kocur hodowlany Champion
§ 14
1.      Kocur hodowlany to kot, który:
a)      ukończył 12 miesięcy
b)      uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez Stowarzyszenie lub otrzymał na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą,
2.      Kocur hodowlany klasy Champion to kot, który spełnia wymagania określone w § 14, pkt 1 a) i b) oraz uzyskał trzy oceny doskonałe na wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie od co najmniej dwóch różnych sędziów,
§ 15
1.      Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych kocura na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2.      Dla kocurów hodowlanych nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
3.      Uznanie uprawnień kota z innej organizacji kynologicznej jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli uprawnienia te są równoważne z wymaganiami określonymi w § 14. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
V. Prawa i obowiązki hodowcy
§ 16
1.      Hodowca ma prawo do:
a)      uzyskania porad i wszelkich informacji,
b)      wyboru kocura,
c)      odchowania wszystkich urodzonych kociąt,
d)      zastrzeżenia że sprzedawany kociak jest niehodowlany; zapis ten musi znaleźć się w rodowodzie.
2.      Hodowca ma obowiązek:
a)      otoczyć opieką posiadane koty i kotki, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
b)      upewnić się, czy kot którym zamierza kryć kotkę, posiada uprawnienia,
c)      ograniczyć krycia kotki do 3 w przeciągu 2 lat kalendarzowych dając jej możliwość regeneracji po poprzednich ciążach,
d)      przed kryciem kotki ustalić z właścicielem kocura warunki rozliczenia należności za krycie,
e)      najpóźniej 28 dni po urodzeniu kociąt zgłosić miot do Biura Zarządu z wykorzystaniem „Karta miotu”. Używając kocura spoza Stowarzyszenia należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię rodowodu kocura oraz ewentualnie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień hodowlanych,
f)        opłacać składkę członkowską oraz inne należności wynikające z obowiązującej w Stowarzyszenia tabeli,
g)        kocięta opuszczające hodowle nie powinny mieć mniej niż 10 tygodni, ponadto te które urodziły się po 01.07.2012 r muszą być zachipowane, a informacje o numerze chipa przypisanego do kociaka powinny być przekazane niezwłocznie do Biura,
h)        do 31.12.2012 r zachipować wszystkie zwierzęta hodowlane będące w posiadaniu hodowcy, a informacje o numerze chipa przypisanego do zwierzęcia powinny być przekazane niezwłocznie do Biura,
VI. Ekwiwalent za krycie
§ 17
Przed dokonaniem krycia, właściciel kotki i właściciel kocura powinni ustalić warunki rozliczenia należności za krycie, sprawy sporne reguluje Kodeks Cywilny, Stowarzyszenie może pełnić rolę mediatora.
VII. Dokumentacja hodowlana
§ 18
1.      Karta krycia i karta miotu są podstawą do wystawienia rodowodów, które wydaje Zarząd.
2.      Rodowody i Wyciągi z KW są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.
3.      Rodowód lub Wyciąg z KW jest wydawany przez Zarząd SHPRIK, a odbierany przez właściciela osobiście lub korespondencyjnie.
§ 19
1.      Rodowód na podstawie wniosku o wpisanie do Księgi Rodowodowej ( zał. Nr 5) ma prawo otrzymać kot/kotka:
a)      posiadający rodowód innego związku kynologicznego lub
b)      posiadający udokumentowane pochodzenie i oświadczenie właściciela o zgodności z zawartymi danymi
2.      Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego kota lub kotkę, które nie posiadają udokumentowanego pochodzenia a ich wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie kota/kotki do Księgi Wstępnej” Właściciel kota/kotki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej.
3.      Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje osoba uprawniona przez Zarząd do przeprowadzania przeglądów hodowlanych.
4.      Potomstwu kotów z KW lub KR wydaje się rodowód.
§ 20
Zmiana właściciela kota reproduktora lub kotki hodowlanej musi być zgłoszona w Biurze Zarządu celem odnotowania w rodowodzie/wyciągu z KW, na podstawie pisemnego zrzeczenia poprzedniego właściciela.
§ 21
O zagubieniu rodowodu lub wyciągu z KW właściciel kota zawiadamia Zarząd, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją „duplikat”.


VIII.Warunki bytowe
1 Opieka ogólna Koty dorosłe i kocięta muszą być regularnie szczepione. Koty i kocięta chore muszą mieć zapewnioną opiekę weterynaryjną tak szybko, jak to możliwe.  
Pasożytów takich jak pchły, kleszcze, roztocza, pasożyty wewnętrzne, itd., niekiedy nie da się uniknąć, tym bardziej wszystkie koty powinny być regularnie badanie pod kątem obecności w/w pasożytów i odpowiednio leczone.
 Należy bezwzględnie podejmować wszelkie kroki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych, włącznie z aplikowaniem zwierzętom dostępnych szczepionek.  
2.Warunki ogólne Pomieszczenia, w których trzymane są koty, posłania, miski, kuwety, itp., należy zawsze utrzymywać w czystości.
 Koty muszą mieć przez cały czas dostęp do naczyń ze świeżą wodą, właściwe pożywienie w odpowiednich ilościach, również to przepisane przez lekarza, muszą mieć wygodne posłania, czas do zabawy, i wyposażenie umożliwiające zabawę, wspinanie się, jak drapaki czy podobne konstrukcje.  
Koty muszą mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń, umożliwiającą swobodne poruszanie się, zabawę, oraz muszą czerpać radość z życia w warunkach domowych.
 Dla kotów nieprzystosowanych do ekstremalnych temperatur, dopuszczalny zakres temperatur to 10-35ºC. Temperatury wyższe lub niższe wymagają zainstalowania odpowiednich urządzeń grzewczych lub chłodzących. Koty muszą mieć zapewnioną odpowiednią wentylację pomieszczeń, w których przebywają (okna, drzwi, klimatyzacja), w celu zminimalizowania przykrych zapachów, wilgoci i przeciągów. Kotom należy zapewnić odpowiednie naturalne i sztuczne oświetlenie.
IX Postanowienia końcowe
§ 22
Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.
§ 23
1.      Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd.
2.      W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców Zarząd kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński, za wyjątkiem spraw uregulowanych w § 11 pp1. i § 15 pp1.
§ 24
1.      W uzasadnionych przypadkach, bez wcześniejszego powiadamiania Hodowcy, komisja wyznaczana przez Zarząd, ma prawo do kontroli warunków chowu i hodowli kotów. Dwukrotna odmowa przez Hodowcę okazania warunków bytowych zwierząt może skutkować zawieszeniem jego członkostwa na czas nieokreślony.
2.      W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli kota rasowego, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd.
3.      W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji kota.
4.      Zaleca się hodowcy przekazywanie kociąt nabywcom bezpośrednio z hodowli oraz informowanie ich o ewentualnych wadach kociąt.
§ 25
Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu.

Nie trać czasu przyłącz się do nas            SHPRiK
Jesteśmy też na facebooku
Wróć do spisu treści