SHPRiK- Stowarzyszenie

Menu
Stowarzyszenie Hodowców Psów
flaga-polski-ruchomy-obrazek-0004
Rasowych i Kotów SHPRiK
Przejdź do treści
powrót
  

STATUT STOWARZYSZENIE HODOWCÓW PSÓW RASOWYCH I KOTÓW

ROZDZIAŁ I
NAZWA,SIEDZIBA,TEREN DZIAŁANIA

§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE HODOWCÓW PSÓW RASOWYCH I KOTÓW zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
§ 2
1.Siedzibą  Stowarzyszenia  jest miasto  Bachorzyn.
2.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
§ 3
Dla  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenie  może  działać  na  terenie  innych  państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie może współpracować   z innymi krajowymi lub międzynarodowymi  organizacjami o  podobnym  lub tym  samym  charakterze działania, bądź też być ich członkiem.
§ 4
Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy i serwis internetowy.
§ 5
1.Stowarzyszenie jest utworzone na czas nieograniczony.  
2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  
3.Stowarzyszenie  działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach.
oraz niniejszego statutu.
§ 6.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność  głównie na pracy społecznej  swoich członków.
Stowarzyszenie osób zainteresowanych amatorską hodowlą psów i kotów rasowych oraz amatorskim szkoleniem psów w celach użytkowych lub sportowych, opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§ 7
Stowarzyszenie może używać własnego logo, odznak i pieczęci.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8
CELEM DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA JEST:
1.ORGANIZACJA AMATORSKIEJ HODOWLI PSA I KOTA RASOWEGO I PROPAGOWANIE HODOWLI PSA i KOTA RASOWEGO.
2.KRZEWIENIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU LUDZI DO ZWIERZĄT.
3.PROPAGOWANIE NAUKOWEJ WIEDZY Z ZAKRESU KYNOLOGII FELINOLOGII.
4.PRZECIWSTAWIENIE SIĘ NIEPRZEMYŚLANEMU I NIEKONTROLOWANEMU ROZMNAŻANIU PSÓW I KOTÓW.
5.ORGANIZOWANIE I PROPAGOWANIE SZKOLEŃ DLA PSÓW RASOWYCH.
6.WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI KYNOLOGICZNYMI I FELINOLOGICZNYMI  O PODOBNYM ZAKRESIE DZIAŁANIA.
7.ORGANIZOWANIE WYSTAW PSÓW I KOTÓW RASOWYCH STANOWIĄCE NIEZBĘDNY ELEMENT OCENY WARTOSCI HODOWLANEJ PSÓW RASOWYCH I KOTÓW RASOWYCH.
8.ZRZESZENIE MIŁOŚNIKÓW HODOWLI I HODOWCÓW PSÓW I KOTÓW RASOWYCH.
9.WSPIERANIE I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ SWOICH CZŁONKÓW.
10.DZIAŁALNOSC NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA RZYRODNICZEGO.
11.PROPAGOWANIE PRZESTRZEGANIA PRAW ZWIERZĄT.
§ 9
STOWARZYSZENIE SWOJE CELE REALIZUJE POPRZEZ:
1.DOKUMENTOWANIE POCHODZENIA PSÓW I KOTÓW RASOWYCH.
2.PROWADZENIE STOWARZYSZENIOWEJ KSIĘGI HODOWLANEJ ORAZ INNEJ DOKUMENTACJI HODOWLANEJ.
3.KONTROLE HODOWLI PSÓW I KOTÓW RASOWYCH.
4.ROZPOWSZECHNIANIE IDEI PSA I KOTA RASOWEGO  RASOWEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYSTAW,POKAZÓW I ZAWODÓW PSÓW I KOTÓW RASOWYCH.
5.ORGANIZOWANIE WYKŁADÓW,ZEBRAŃ,KURSÓW ,IMPREZ OKOLICZNOSCIOWYCH PROPAGUJĄCYCH WIEDZĘ KYNOLOGICZNĄ I FELINOLOGICZNĄ INNTEGRUJACYCH ŚRODOWISKO HODOWCÓW.
6.WYDAWANIE WŁASNYCH CZASOPISM,BROSZUR,KATALOGÓW,KALENDARZY ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW.
7.PROWADZENIE WŁASNEGO SERWISU INTERNETOWEGO.
8.WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI KYNOLOGICZNYMI I FELINOLOGICZNYMI TAKZE MIĘDZYNARODOWYMI.
9.WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOSCI WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH.

III.

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU-PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
Członkami STOWARZYSZENIA  mogą być osoby fizyczne i prawne z zastrzeżeniem, że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§ 11
Stowarzyszenie posiada członków:
1)zwyczajnych
2)honorowych
3)wspierających
§ 12
1.Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej  który:
  1)posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest  pozbawiony praw         publicznych,akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia.
  2)nie należy do żadnej innej krajowej organizacji  kynologicznej  I felinologicznej.
  3)posiada nieposzlakowaną opinię w środowisku hodowców psów rasowych lub kotów rasowych.
2.Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego jest:
   -złożenie deklaracji członkowskiej.
   -uiszczenie opłaty członkowskiej.
3.Zarząd  Stowarzyszenia  ma  prawo  odmowy  przyjęcia w  poczet  Członków  Zwyczajnych Stowarzyszenia  w  przypadku  stwierdzenia  nie  spełniania  wymogów  wskazanych  w  §12 Statutu.
4.Członkowie zwyczajowi mają prawo:
 -biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia.
  -korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 -udziału  w  zebraniach,  wykładach,  szkoleniach  oraz  imprezach  kynologicznych i felinologicznych organizowanych przez Stowarzyszenie.
 -zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
5.Członkowie zwyczajowi mają obowiązek:
-czynnego udziału w bieżącej działalności Stowarzyszeniai realizacji jego celów statutowych.
-realizowania zadań powierzonych przez władze Stowarzyszenia.
-przestrzegania Statutu,  oraz Regulaminówi  uchwał podejmowanych  przez władze Stowarzyszenia na podstawie Statutu.
-regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
-stania na straży dobrego imienia Stowarzyszenia.
-poddanie sie kontroli hodowlanej  przeprowadzanej przez Stowarzyszenie.
§ 13
1.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia.  
2.Członek Honorowy Stowarzyszenia posiada takie same prawa jak Członek Zwyczajny.
3.Członkiem  Honorowym  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba,  nominowana  na  wniosek  conajmniej  5 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.  
4.Przyjęcie w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia wymaga zaakceptowania  przez Walne Zebranie Członków.
5.Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 14
1.Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może  zostać osoba   fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna deklarująca Stowarzyszeniu pomoc  merytoryczną,  rzeczową lub finansową po  złożeniu deklaracji członkowskiej. W deklaracji powinna zostać wskazana forma wsparcia.
2.Członkowie Wspierający  nie posiadają biernego  oraz  czynnego  prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, z głosem doradczym.
3.Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się ze świadczeń zadeklarowanych wobec Stowarzyszenia, oraz przestrzegania Statutu, Regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 15
Członkostwo ustaje w przypadku:
1.pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Stowarzyszenia.
2.wykluczenia przez Zarząd:
a.z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
b.z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia.
c.z  powodu  nie  płacenia  składek członkowskich przez  okres  dłuższy  niż  3 miesiące.
3.utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4.śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
5.rozwiazania lub likwidacji Stowarzyszenia.
§ 16

1.Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia  członkostwa  zainteresowanemu  przysługuje  odwołanie  do  Walnego Zebrania Członków.  
2.Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17
1.Najwyższymi władzami Stowarzyszenia  są:
a.Walne Zebranie Członków.
b.Zarząd Główny.
c.Komisja Rewizyjna.
§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.
§ 19
Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływana jest na czas nieokreślony.
§ 20

WALNE ZEBRANIE

1.Walne ZebranieCzłonków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na  dwa  lata przez Zarząd Główny.  
4.Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Członków Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.  
6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny z jego inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
7.Decyzje Walnego Zebrania Członków są ostateczne.
8.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a)uchwalanie  zmian Statutu,oraz innych dokumentów regulujących prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia, oraz zasady funkcjonowania organów Stowarzyszenia.
b)rozpatrywanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  Głównego  i  Głównej  Komisji Rewizyjnej.
c)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
d)wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
e)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
f)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
g)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
h)podejmowanie  uchwał  w  każdej  sprawie  wniesionej  pod  obrady,  we  wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§ 21

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

1.Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością  Stowarzyszenia  zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,oraz reprezentuje Stowarzyszenie  na zewnątrz.
2.Skład Zarządu wynosi od 4 do 7 członków.  
2.Na  pierwszym  posiedzeniu odbywającym się po wyborze nowych Członków, Zarząd Główny wybiera spośród swojego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3.Zarząd   reprezentuje   Stowarzyszenie   w   kontaktach   zewnętrznych.Stowarzyszenie  reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.
4.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5.Do kompetencji Zarządu Głównego należą:
a)realizacja celów Stowarzyszenia.
b)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
c)sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia.
d)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
e)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
f)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
g)zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
h)powoływanie i rozwiązywanie klubów ras oraz innych komisji i zespołów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia.
i)podejmowanie uchwał, regulaminów i instrukcji przewidzianych statutem, lub uchwałą Walnego Zebrania Członków.
j)ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz Stowarzyszenia.
k)prowadzeinnej dokumentacji,prowadzenie  Stowarzyszeniowej  Księgi  Hodowlanej,  Związkowej  Księgi  Hodowli  oraz innej dokumentacji hodowlanej.
l)podejmowanie współpracy z innymi organizacjami kynologicznymi I felinologicznymi.
m)wnioskowanie  do  Walnego  Zebrania  Członków  o  przyznanie  statusu  członka honorowego.
n)przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności.
o)wydawanie czasopism, broszur, informatorów oraz prowadzenie serwisu internetowego Stowarzyszenia.
p)karanie i wyróżnianie członkó Stowarzyszenia.
§ 22

KOMISJA REWIZYJNA

1.Komisja  Rewizyjna  powoływana  jest  do  sprawowania  kontroli  nad  działalnością Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
3.Komisja rewizyjna jest powoływana na czas nieoznaczony.
4.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)kontrolowanie działalności Zarządu Głównego.
b)przedstawianie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
c)występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu Głównego.
d)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
5.Uchwały  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  podejmowane  są  w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą większością  głosów.  

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I SRODKI FINANSOWE STOWARZYSZENIA

§ 23
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a)ze składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz Stowarzyszenia.
b)darowizn, spadków, zapisów.
c)dotacji i ofiarności publicznej.
§ 24
Wszelkie środki pieniężne będące własnością Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na  koncie Stowarzyszenia, a wpłaty gotówkowe powinny być niezwłocznie przekazywane na to konto.
§ 25
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli ze szczególnym uwzględnieniem spraw majątkowych przez Zarząd Główny wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezesa działającego samodzielnie.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§ 26
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych, pod warunkiem, że sprawa tych zmian znajdzie się w porządku obrad Zebrania.

ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 27
1.Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków    większością    2/3  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.W  razie  podjęcia  przez Walne  Zebranie Członków  uchwały  o  rozwiązaniu Stowarzyszenia,  Walne  Zebranie  Członków  powoła Komisję Likwidacyjnąi zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieoznaczony.
2.Stowarzyszenia  może  zostać rozwiązane  na  podstawie  uchwały  Walnego Zebrania członków oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


Nie trać czasu przyłącz się do nas            SHPRiK
Jesteśmy też na facebooku
Wróć do spisu treści