SHPRiK- Stowarzyszenie

Menu
Stowarzyszenie Hodowców Psów
flaga-polski-ruchomy-obrazek-0004
Rasowych i Kotów SHPRiK
Przejdź do treści
powrót
Regulamin SHPRiK

W związku z poprawką do ustawy o  ochronie zwierząt, która obowiązuje od 01-01-2012r, nieuniknione są zmiany w zasadach działalności stowarzyszeń, które powstały po tej dacie. Poprawka o której mowa zobowiązuje nas do przynależności do Światowej Organizacji Kynologicznej, zarazem wymusza na nas niektóre zmiany w naszym regulaminie i obowiązek dostosowania regulaminu hodowli zwierząt do wymogów i regulaminu Organizacji Światowych.
Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Stowarzyszenia jest hodowlą amatorską.
Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu,posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.
Wszyskim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się tą samą literą. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.


  
REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH
I. Przepisy ogólne
§ 1
   Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie §23 pkt. 8 Statutu Stowarzyszenia Hodowców Psów Rasowych i Kotów, zwanego dalej Stowarzyszeniem.
§ 2
    Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Stowarzyszenia jest hodowlą amatorską.
§ 3
   Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.
§ 4
   Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Stowarzyszenia poprzez powoływane przez siebie: Komisję Hodowlaną i Kluby Ras.
§ 5
   Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie Stowarzyszenia mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności.
§ 6
   Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu - za pośrednictwem Komisji Hodowlanej.
II. Przydomki hodowlane
§ 7
     1. Członek Stowarzyszenia, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd przydomka hodowlanego. Członek Stowarzyszenia występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu SHPRIK
     2. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
     3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
     4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla szczeniąt.
     5. Nazwę psa pisze się DUŻYMI literami, zaś przydomek hodowlany małymi Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.
     6. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.
§ 8
     1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę.
     2. Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd Stowarzyszenia w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
 III Kwalifikacje hodowlane
§ 9
     1. Suką hodowlaną jest suka zarejestrowana w Stowarzyszenia oraz wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW). Do hodowli dopuszcza się wyłącznie sukę, która posiada w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych. Stosownego wpisu może dokonać członek Zarządu Głównego lub osoba upoważniona potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem oraz umieszczając datę i pieczęć imienną. Suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.
§ 10
     1. Suka hodowlaną jest suka, która:
     a) ukończyła 15 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w Załączniku Nr 2,
     b) uzyskała po ukończeniu 12 miesięcy, lub w przypadku ras wymienionych niżej  po ukończeniu 10 miesięcy, ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie honorowanej przez Stowarzyszenie lub uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
     c) Wykaz ras miniaturowych i wielkogłowych, u których dopuszcza się pierwsze krycie suk po ukończeniu 12-go miesiąca życia:
     1. Biewer Yorkshire Terrier a la Pom Pon
     2. Boston Terrier  
     3. Buldog angielski
     4. Buldog francuski  
     5. Chihuahua  
     6. Golddust Yorkshire Terrier
     7. Mops  
     8. Pekińczyk
     9. Pinczer Miniaturowy
     10. Toy Rosyjski  
     11. Yorkshire Terrier
§ 11
     1. Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 6 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
     2. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
     3. Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji.
IV. Pies reproduktor
§ 12
      1. Reproduktorem jest pies zarejestrowany w Stowarzyszenia oraz wpisany do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW). Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa, który posiada w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień psa reproduktora. Stosownego wpisu może dokonać członek Zarządu lub osoba upoważniona potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem oraz umieszczając datę i pieczęć imienną. Pies nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.
§ 13
     1. Pies reproduktor to pies, który:
     a) ukończył 12 miesięcy
     b) uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez Stowarzyszenie lub otrzymał na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą,
§ 14
     1. Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 6 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
     2. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
     3. Uznanie uprawnień reproduktora z innej organizacji kynologicznej jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli uprawnienia te są równoważne z wymaganiami określonymi w § 14. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
V. Prawa i obowiązki hodowcy
§ 15
     1. Hodowca ma prawo do:
     a) uzyskania porad i wszelkich informacji,
     b) wyboru reproduktora,
     c) odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt,
     d) zastrzeżenia że sprzedawane szczenię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się w rodowodzie.
    2. Hodowca ma obowiązek:
    a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
     b) upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem,
     c) ograniczyć krycia suki do 3 w przeciągu 2 lat kalendarzowych dając jej możliwość regeneracji po poprzednich ciążach
    d) sukę wpisaną do Księgi Wstępnej kryć reproduktorem z co najmniej dwoma pokoleniami (z uwzględniniem przepisów przejściowych obowiązujących do 31.12.2020r)
     e) przed kryciem suki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie,
     f) najpóźniej 28 dni po urodzeniu szczeniąt zgłosić miot do Biura Zarządu z wykorzystaniem „Karta miotu”. Używając reproduktora spoza Stowarzyszenia należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię rodowodu reproduktora oraz ewentualnie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień reproduktora,
     g) opłacać składkę członkowską oraz inne należności  obowiązujące w Stowarzyszeniu
     h) szczenięta opuszczające hodowle nie powinny mieć mniej niż 7 tygodni, ponadto te które urodziły się po 01.07.2012 r muszą być zachipowane, a informacje o numerze chipa przypisanego do szczenięcia powinny być przekazane niezwłocznie do Biura.
     i) do 31.12.2012 r zachipować wszystkie zwierzęta hodowlane będące w posiadaniu hodowcy, a informacje o numerze chipa przypisanego do zwierzęcia powinny być przekazane niezwłocznie do Biura,
     j) Każdy hodowca ma OBOWIĄZEK podać do informacji organizacji faktycznąilosć WSZYSTKICH posiadanych psów w hodowli.Dotyczy to również posiadanych psów nierasowych, niehodowlanych (weterani, sterylizacja, kastracja) oraz psów które są zarejestrowane w innych organizacjach. Niedopełnienie tego obowiazku do 31.03.2017 będzie skutkowało zawieszeniem hodowli do momentu uzupelnienia powyższych informacji.
VI. Ekwiwalent za krycie
§ 16
     Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora powinni ustalić warunki rozliczenia należności za krycie, sprawy sporne reguluje Kodeks Cywilny, Stowarzyszenie może pełnić rolę mediatora.
VII. Dokumentacja hodowlana
§ 17
     1. Karta krycia i karta miotu są podstawą do wystawienia rodowodów, które wydaje Zarząd.
     2. Rodowody i Wyciągi z KW są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.
     3. Rodowód lub Wyciąg z KW jest wydawany przez Zarząd SHPRIK, a odbierany przez właściciela osobiście lub korespondencyjnie.
§ 18
     1. Rodowód na podstawie wniosku o wpisanie do Związkowej Księgi Rodowodowej  ma prawo otrzymać pies/suka:
     a) posiadający rodowód lub metrykę innego związku kynologicznego lub
     b) posiadający udokumentowane pochodzenie i oświadczenie właściciela o zgodności z zawartymi danymi
     2. Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, które nie posiadają udokumentowanego pochodzenia a ich wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej”. Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej.
     3. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje osoba uprawniona przez Zarząd do przeprowadzania przeglądów hodowlanych.
     4. Potomstwu psów z KW lub KR wydaje się rodowód.
§ 19
     Zmiana właściciela psa reproduktora lub suki hodowlanej musi być zgłoszona w Biurze Zarządu celem odnotowania w rodowodzie/wyciągu z KW, na podstawie pisemnego zrzeczenia poprzedniego właściciela.
§ 20
     O zagubieniu rodowodu lub wyciągu z KW właściciel psa zawiadamia Zarząd, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją „duplikat”.
VIII. Postanowienia końcowe
§ 21
     1. W uzasadnionych przypadkach, bez wcześniejszego powiadamiania Hodowcy, komisja wyznaczana przez Zarząd, ma prawo do kontroli warunków chowu i hodowli psów. Dwukrotna odmowa przez Hodowcę okazania warunków bytowych zwierząt może skutkować zawieszeniem jego członkostwa na czas nieokreślony.
     2. Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd.
     3. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców Zarząd kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński, za wyjątkiem spraw uregulowanych w § 11 pp1. i § 14 pp1.
§ 24
     1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd.
     2. W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa.
     3. Zaleca się hodowcy przekazywanie szczeniąt nabywcom bezpośrednio z hodowli oraz informowanie ich o ewentualnych wadach szczeniąt.
§ 25
Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu.


Nie trać czasu przyłącz się do nas            SHPRiK
Jesteśmy też na facebooku
Wróć do spisu treści