SHPRiK- Stowarzyszenie

Menu
Stowarzyszenie Hodowców Psów
flaga-polski-ruchomy-obrazek-0004
Rasowych i Kotów SHPRiK
Przejdź do treści
powrót
REGULAMIN ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH

§ 1

Regulamin  WUC  obowiązuje:
1. na wystawach.
2. przeglądach hodowlanych.
3. próbach pracy.
4. przeglądach miotów.
§ 2
Sędzią kynologicznym może zostać asystent kynologiczny WUC po spełnieniu wymogów formalnych ze znajomości  regulaminów, posiadający wiedzę w zakresie kynologii, oraz pozytywnie zdany egzamin   przed  Zarządem  Głównym  WUC.
§3
Asystentem kynologicznym może zostać członek WUC  wykazujący zainteresowanie kynologią, oraz posiadający  pozytywną opinię jako członek, hodowca i czynny wystawca. Decyzję o powołaniu asystenta na sędziego  stażystę podejmuje ZG.
                                                                  ASYSTENCI KYNOLOGICZNI
1. Asystenci kynologiczni  dzielą się na:
   a) asystenta od eksterieru.
   b) asystenta od prób pracy.
§ 4
1.  Kandydaci na asystentów mogą ubiegać się o status asystenta zgodnie z wymogami określonymi  w § 3.
2.  Kandydat zobowiązany jest:
- ukończyć kurs organizowany przez ZG.
- zdać  teoretyczny egzamin  pisemny  dotyczący wiedzy  kynologii, przed  komisją w składzie: ZG i lekarz weterynarii.
- wykazać się znajomością statutu i regulaminów  związku.
Asystent po zdanym egzaminie otrzymuje indeks, w którym sędziowie potwierdzają uczestnictwo w wystawach i próbach pracy.
§ 5
Obowiązki asystenta:
  - asystent ma obowiązek uczestniczenia w pracach na rzecz Związku.
- asystent ma obowiązek przestrzegania zasad etyki i norm dobrych obyczajów.
§ 6
Asystent nie ma prawa:
    - uczestniczyć jako asystent na wystawie w innych organizacjach ,bez  zgody  ZG.
- krytykować publicznie pracy sędziego ringowego.
- wpływać na decyzję sędziego ringowego (zostanie  zawieszony i usunięty z ringu).
- używać  niecenzuralnych słów w stosunku do sędziego  i wystawców.
§ 7
Asystentom nie przestrzegającym regulaminu dopuszczających się  uchybień  w §5 i § 6 ZG może udzielić:
- upomnienia.
 - zawieszenia na czas określony.
 - nagany.
 - skreślenia z listy asystentów.
                                                                     § 8                                                                        
Staż asystencki.
1. Staż asystenta rozpoczyna się od chwili:
- pozytywnie zaliczonego  egzaminu.
- otrzymania  indeksu asystenta.
§ 9
Sędzia stażysta
1. Asystent może ubiegać się o tytuł sędziego stażysty po:
- przynajmniej  6 krotnym uczestniczeniu  na wystawie w ringu (potwierdzenie w indeksie).
- przynajmniej 4 krotnym uczestniczeniu  przy próbach pracy (potwierdzenie w indeksie).
 Asystent nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów związanych  z dojazdem.

Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2017r.
                                                 

Nie trać czasu przyłącz się do nas            SHPRiK
Jesteśmy też na facebooku
Wróć do spisu treści