STATUT STOWARZYSZENIE HODOWCÓW PSÓW RASOWYCH VARIUS CANIS

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA,SIEDZIBA,TEREN DZIAŁANIA

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE HODOWCÓW PSÓW RASOWYCH VARIUS CANIS

 zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem

§ 2

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódz

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Dla  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenie  może  działać  na  terenie  innych  państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa.Stowarzyszenie może współpracować   z innymi krajowymi lub 

międzynarodowymi  organizacjami o  podobnym  lub tym  samym  charakterze działania, bądź też być 

ich członkiem

§ 4

Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy i serwis internetowy.

§ 5

1.Stowarzyszenie jest utworzone na czas nieograniczony. 

2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

3.Stowarzyszenie  działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach 

oraz niniejszego statutu.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność  głównie na pracy społecznej  swoich członków.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków

§ 7

Stowarzyszenie może używać własnego logo, odznak i pieczęci.

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

CELEM DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA JEST:

1.ORGANIZACJA HODOWLI I PROPAGOWANIE HODOWLI PSA RASOWEGO

2.KRZEWIENIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU LUDZI DO ZWIERZĄT

3.PROPAGOWANIE NAUKOWEJ WIEDZY Z ZAKRESU KYNOLOGII

4.PRZECIWSTAWIENIE SIĘ NIEPRZEMYŚLANEMU I NIEKONTROLOWANEMU ROZMNAŻANIU PSÓW

5.ORGANIZOWANIE I PROPAGOWANIE SZKOLEŃ DLA PSÓW RASOWYCH

6.WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI KYNOLOGICZNYMI O PODOBNYM ZAKRESIE DZIAŁANIA

7.ORGANIZOWANIE WYSTAW PSÓW RASOWYCH STANOWIĄCE NIEZBĘDNY ELEMENT OCENY

 WARTOSCI HODOWLANEJ PSÓW RASOWYCH

8.ZRZESZENIE MIŁOŚNIKÓW HODOWLI I HODOWCÓW PSÓW RASOWYCH

9.WSPIERANIE I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ SWOICH CZŁONKÓW

10.DZIAŁALNOSC NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA 

RZYRODNICZEGO

11.PROPAGOWANIE PRZESTRZEGANIA PRAW ZWIERZĄT

§ 9

STOWARZYSZENIE SWOJE CELE REALIZUJE POPRZEZ:

1.DOKUMENTOWANIE POCHODZENIA PSÓW RASOWYCH

2.PROWADZENIE STOWARZYSZENIOWEJ KSIĘGI HODOWLANEJ ORAZ INNEJ DOKUMENTACJI

 HODOWLANEJ

3.KONTROLE HODOWLI PSÓW RASOWYCH

4.ROZPOWSZECHNIANIE IDEI PSA RASOWEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYSTAW,POKAZÓW I

 ZAWODÓW PSÓW RASOWYCH

5.ORGANIZOWANIE WYKŁADÓW,ZEBRAŃ,KURSÓW ,IMPREZ OKOLICZNOSCIOWYCH 

PROPAGUJĄCYCH WIEDZĘ KYNOLOGICZNĄ I INNTEGRUJACYCH ŚRODOWISKO HODOWCÓW

6.WYDAWANIE WŁASNYCH CZASOPISM,BROSZUR,KATALOGÓW,KALENDARZY ORAZ

 INNYCH MATERIAŁÓW,

7.PROWADZENIE WŁASNEGO SERWISU INTERNETOWEGO

8.WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI KYNOLOGICZNYMI TAKZE MIĘDZYNARODOWYMI

9.WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOSCI WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

III.

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU-PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami sTOWARZYSZENIA  mogą być osoby fizyczne i prawne z zastrzeżeniem, że osoba prawna

 może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:

1)zwyczajnych

2)honorowych

3)wspierających

§ 12

1.Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  zostać każdy pełnoletni obywatel 

Rzeczpospolitej Polskiej  który:

   1)posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest  pozbawiony praw         publicznych,

akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia

   2)nie należy do żadnej innej krajowej organizacji  kynologicznej  

   3)posiada nieposzlakowaną opinię w środowisku hodowców psów rasowych

2.Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego jest:

    -złożenie deklaracji członkowskiej

    -uiszczenie opłaty członkowskiej

3.Zarząd  Stowarzyszenia  ma  prawo  odmowy  przyjęcia w  poczet  Członków  Zwyczajnych 

Stowarzyszenia  w  przypadku  stwierdzenia  nie  spełniania  wymogów  wskazanych  w  §12 Statutu 

4.Członkowie zwyczajowi mają prawo:

  -biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia,

   -korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

  -udziału  w  zebraniach,  wykładach,  szkoleniach  oraz  imprezach  kynologicznych organizowanych 

przez Stowarzyszenie,

  -zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

5.Członkowie zwyczajowi mają obowiązek:

-czynnego udziału w bieżącej działalności Stowarzyszeniai realizacji jego celów statutowych

-realizowania zadań powierzonych przez władze Stowarzyszenia

-przestrzegania Statutu,  oraz Regulaminówi  uchwał podejmowanych  przez władze Stowarzyszenia 

na podstawie Statutu

-regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

-stania na straży dobrego imienia Stowarzyszenia

-poddanie sie kontroli hodowlanej  przeprowadzanej przez Stowarzyszenie

§ 13

1.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i 

rozwój stowarzyszenia. 

2.Członek Honorowy Stowarzyszenia posiada takie same prawa jak Członek Zwyczajny.

3.Członkiem  Honorowym  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba,  nominowana  na  wniosek 

 conajmniej  5 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 

4.Przyjęcie w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia wymaga zaakceptowania  przez 

Walne Zebranie Członków.

5.Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14

1.Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może  zostać osoba   fizyczna posiadająca pełną zdolność 

doczynności prawnych lub osoba prawna deklarująca Stowarzyszeniu pomoc  merytoryczną,  

rzeczową lub finansową po  złożeniu deklaracji członkowskiej. W deklaracji powinna zostać 

wskazana forma wsparcia.

2.Członkowie Wspierający  nie posiadają biernego  oraz  czynnego  prawa wyborczego, mogą jednak

 brać udział w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, z głosem doradczym.

3.Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się ze świadczeń zadeklarowanych wobec 

Stowarzyszenia, oraz przestrzegania Statutu, Regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

Członkostwo ustaje w przypadku:

1.pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Stowarzyszenia,

2.wykluczenia przez Zarząd:

a.z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia

b.z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

c.z  powodu  nie  płacenia  składek członkowskich przez  okres  dłuższy  niż  3 miesiące

3.utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4.śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

5.rozwiazania lub likwidacji Stowarzyszenia

§ 16

 

1.Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub 

pozbawienia  członkostwa  zainteresowanemu  przysługuje  odwołanie  do  Walnego Zebrania Członków. 

2.Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

1.Najwyższymi władzami Stowarzyszenia  są:

a.Walne Zebranie Członków,

b.Zarząd Główny,

c.Komisja Rewizyjna.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.

§ 19

Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływana jest na czas nieokreślony.

§ 20

WALNE ZEBRANIE

1.Walne ZebranieCzłonków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na  dwa  lata przez Zarząd Główny. 

4.Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Członków Stowarzyszenia co najmniej

 na 30 dni przed terminem zebrania.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. 

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny z jego inicjatywy, 

na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków

 Zwyczajnych Stowarzyszenia

7.Decyzje Walnego Zebrania Członków są ostateczne.

8.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a)uchwalanie  zmian Statutu,oraz innych dokumentów regulujących prawa i obowiązki Członków 

Stowarzyszenia, oraz zasady funkcjonowania organów Stowarzyszenia

b)rozpatrywanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  Głównego  i  Głównej  Komisji Rewizyjnej,

c)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

d)wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

e)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

f)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

g)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

h)podejmowanie  uchwał  w  każdej  sprawie  wniesionej  pod  obrady,  we  wszystkich sprawach nie

 zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 21

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

1.Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością  Stowarzyszenia  zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków,oraz reprezentuje Stowarzyszenie  na zewnątrz.

2.Skład Zarządu wynosi od 4 do 7 członków. 

2.Na  pierwszym  posiedzeniu odbywającym się po wyborze nowych Członków, Zarząd Główny 

wybiera spośród swojego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3.Zarząd   reprezentuje   Stowarzyszenie   w   kontaktach   zewnętrznych.Stowarzyszenie  reprezentuje 

dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.

4.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes

5.Do kompetencji Zarządu Głównego należą:

a)realizacja celów Stowarzyszenia,

b)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c)sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia

d)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

e)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia

f)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h)powoływanie i rozwiązywanie klubów ras oraz innych komisji i zespołów niezbędnych do prawidłowego

 funkcjonowania Stowarzyszenia

i)podejmowanie uchwał, regulaminów i instrukcji przewidzianych statutem, lub uchwałą Walnego 

Zebrania Członków

j)ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz Stowarzyszenia

k)prowadzeinnej dokumentacji,prowadzenie  Stowarzyszeniowej  Księgi  Hodowlanej,  

Związkowej  Księgi  Hodowli  oraz innej dokumentacji hodowlanej

l)podejmowanie współpracy z innymi organizacjami kynologicznymi

m)wnioskowanie  do  Walnego  Zebrania  Członków  o  przyznanie  statusu  członka honorowego,

n)przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności,

o)wydawanie czasopism, broszur, informatorów oraz prowadzenie serwisu internetowego Stowarzyszenia

p)karanie i wyróżnianie członkó Stowarzyszenia

 

§ 22

KOMISJA REWIZYJNA

1.Komisja  Rewizyjna  powoływana  jest  do  sprawowania  kontroli  nad  działalnością Stowarzyszenia

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

3.Komisja rewizyjna jest powoływana na czas nieoznaczony.

4.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrolowanie działalności Zarządu Głównego,

b)przedstawianie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c)występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zebrania 

Zarządu Głównego,

d)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków

5.Uchwały  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  podejmowane  są  w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą większością 

 głosów. 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I SRODKI FINANSOWE STOWARZYSZENIA

§ 23

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)ze składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz Stowarzyszenia,

b)darowizn, spadków, zapisów,

c)dotacji i ofiarności publicznej.

§ 24

Wszelkie środki pieniężne będące własnością Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie 

na  koncie Stowarzyszenia, a wpłaty gotówkowe powinny być niezwłocznie przekazywane na to konto.

§ 25

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli ze szczególnym 

uwzględnieniem spraw majątkowych przez Zarząd Główny wymagane są podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie lub Prezesa działającego samodzielnie.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim

 terminie bez względu na liczbę uprawnionych, pod warunkiem, że sprawa tych zmian znajdzie się 

w porządku obrad Zebrania.

.ROZDZIAŁ VII

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 27

1.Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

   większością    2/3  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.W  razie  podjęcia  przez Walne  Zebranie Członków  uchwały  o  rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

 Walne  Zebranie  Członków  powoła Komisję Likwidacyjnąi zadecyduje o przeznaczeniu majątku 

Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1.Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieoznaczony.

2.Stowarzyszenia  może  zostać rozwiązane  na  podstawie  uchwały  Walnego Zebrania członków 

oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych

SHPR

Zapraszamy na naszego Facebook'a